Menu

Bestuur 2019

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Aan het dagelijks bestuur wordt bij ANBOS invulling gegeven in de vorm van een management team (MT). Hierin hebben zowel de voorzitter en de secretaris van het bestuur als het management van het ANBOS-secretariaat zitting.

Bestuur 2019

Bestuursleden
Vlnr: Linda Reurich (secretaris/penningmeester), Els van Meenen, Jantine van 't Klooster (voorzitter), Janine van Rossum en Marleen Kila.

Het bestuur wordt gekozen door en uit de leden van de vereniging tijdens een algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en ten minste twee andere personen.  

Werkwijze bestuur

Onze leden benoemen onze bestuursvertegenwoordigers. Het bestuur kan zich laten bijstaan door deskundigen en kan commissies instellen. 

Vergaderingen 
Het bestuur en het MT vergaderen volgens een aan het begin van elk jaar te maken planning en daarnaast zo dikwijls als het dagelijks bestuur (dan wel meer dan de helft van de bestuurders) dit noodzakelijk vindt. 

Taken en bevoegdheden 
Het dagelijks bestuur zorgt voor: 
  • De dagelijkse leiding en de afhandeling van spoedeisende zaken. 
  • Het toezicht houden op de gang van zaken op het bureau van de vereniging. 
  • De aanstelling van personeelsleden en het vaststellen van hun 
    arbeidsvoorwaarden.

Aftreden
 
De leden van het bestuur worden statutair benoemd voor een periode van drie jaar. Een bestuurslid is na het verstrijken van de eerste drie jaren herbenoembaar voor een tweede periode van drie jaren. Alleen met instemming van de algemene ledenvergadering kan die totale termijn van zes jaren worden verlengd. 

Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. Volgens dit rooster treedt telkens een bij voorkeur gelijk aantal bestuursleden af. Het bestuur kan commissies en andere organen samenstellen. Voor de leden van deze commissies geldt ook, tenzij anders is afgesproken, een zittingstermijn van drie jaren. De statuten en het huishoudelijk reglement bevatten bepalingen rond de procedure van kandidaatstelling.
Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.